Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KRZESLAJEDRYSIAK.PL

SPIS TREŚCI:

  • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  • 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  • 4. PŁATNOŚCI
  • 5. KOSZTY I WARUNKI DOSTAWY
  • 6. REKLAMACJA PRODUKTU
  • 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • 9. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.krzeslajedrysiak.pl prowadzony jest przez Przemysława Jędrysiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Stolarsko-Tapicerski s.c. Józef i Przemysław Jędrysiak wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego adres wykonywania działalności: Szklarka Mielęcka 8a, 63-600 Kępno, NIP: 6191894884, REGON: 251442195, adres poczty elektronicznej: biuro@krzeslajedrysiak.pl, numer telefonu: +48 501 601 168.

1.2 Regulamin skierowany jest do osób fizycznych jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że Regulamin stanowi inaczej i jest kierowany wyłącznie do konsumentów lub przedsiębiorców.

1.3 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym jest Zakład Stolarsko-Tapicerski s.c. Józef i Przemysław Jędrysiak. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.

2) USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.

2.1.1 KONTO – korzystanie z niego możliwe jest po dokonaniu procesu rejestracji przez Klienta w sklepie internetowym. Proces rejestracji składa się z 3 kroków – (1) wypełnienie Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu przycisku „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzenia utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres email. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko / nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres email oraz numer telefonu. W przypadku Klienta prowadzącego działalność gospodarczą niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1 Uługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny do usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania na adres email: biuro@krzeslajedrysiak.pl
2.1.2 FORMULARZ ZAMÓWIENIA – korzystanie z Formularza rozpoczyna się w momencie dodania przez Klienta produktu do koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu dwóch kroków – (1) wypełnienia wymaganych danych w Formularzu Zamówienia i (2) kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej edycji danych. W Formularzu wymagane jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres email, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, Ilość, Sposób Dostawy Produktów, Sposób Płatności. W przypadku Klienta prowadzącego działalność gospodarczą niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1 Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta lub z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia.

2.2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu; (2) dostęp do poczty email; (3) przeglądarka internetowa; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3 Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem. Klient zobowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3) WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta, za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2 Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach wysyłki oraz innych kosztach – Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.

3.3 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym odbywa się za pomocą Formularza Zamówień.

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.3.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres email Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4) PŁATNOŚCI

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1 Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki.
4.1.2 Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
4.1.3 Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.3.1 Płatności przelewem należy dokonać na rachunek Sprzedawcy. Dane do przelewu: Tytuł – Numer Zamówienia; Odbiorca: Zakład Stolarsko-Tapicerski s.c. Józef i Przemysław Jędrysiak; Adres: Szklarka Mielęcka 8a, 63-600 Kępno; Numer rachunku: 53 1140 2004 0000 3202 7639 4894

4.2 Termin płatności:

4.2.1 W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.2.2 W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5) KOSZTY I WARUNKI DOSTAWY

5.1 Dostawa Produktu dostępna jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3 Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1 Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
5.4.2 Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Szklarka Mielęcka 8a, 63-600 Kępno – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.

5.5 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia otrzymania przelewu przez Sprzedawcę.
5.5.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6 Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.6.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia otrzymania przelewu przez Sprzedawcę.
5.6.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przy odbiorze – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6) REKLAMACJA PRODUKTU

6.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

6.2 Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.3 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1 pisemnie na adres: Szklarka Mielęcka 8a, 63-600 Kępno
6.3.2 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@krzeslajedrysiak.pl;

6.4 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

6.5 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.6 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Szklarka Mielęcka 8a, 63-600 Kępno.

6.7 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

7) PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

7.1.1 pisemnie na adres: Szklarka Mielęcka 8a, 63-600 Kępno
7.1.2 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@krzeslajedrysiak.pl

7.2 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 9 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.3 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.4 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Szklarka Mielęcka 8a, 63-600 Kępno

7.5 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.6 Możliwe koszty związane z odstąpieniem od umowy przez konsumenta, który zobowiązany jest ponieść konsument:

7.6.1 Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.6.2 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
7.6.3 W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

7.7 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

7.7.1 (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów.

7.8 Zawarte w niniejszym punkcie 7. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

8.2 Zmiana Regulaminu:

8.2.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
8.2.2 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
8.2.3 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9) WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Zakład Stolarsko-Tapicerski s.c. Józef i Przemysław Jędrysiak, Szklarka Mielęcka 8a, 63-600 Kępno, krzeslajedrysiak.pl, biuro@krzeslajedrysiak.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.